SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 5/2018

Data sporządzenia: 2018-05-23

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 22 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie 00-427 w Kancelarii Notarialnej ANETA SLEZAK ANNA ZEGAROWICZ, przy ul. F. K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1. Proponowany porządek obrad: Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki