SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 6/2017

Data sporządzenia: 2017-04-03

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 02 maja 2017 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. siedziba w Warszawie (dalej " Emitent, Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 maja 2017 r. na godzinę 8:30, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 bud. 134, sala konferencyjna Instant. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu z tym związanej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku. 23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej. 24. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 25. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 28. Wolne wnioski. 29. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki