SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 26/2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Exchange Invest S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2016 roku, przekazanymi do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 25/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. oraz w wyniku złożonych rezygnacji z funkcji rady nadzorczej poszczególnych jej członków o czym Emitent informował w dniu 3 listopada raportem bieżącym nr 21/2016, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane następujące osoby: 1) Pana Piotra Bolmińskiego; 2) Pana Michała Zarudzkiego; 3) Pana Grzegorza Klimaszewskiego; 4) Pani Karoliny Kocemba; 5) Pana Juliana Bąkowskiego. Do składu Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 1) Pana Piotr Grabowski; 2) Pana Grzegorz Fertak; 3) Panią Katarzyna Anna Bornowska; 4) Panią Joanna Kuzdak; 5) Panią Marzena Kossowska-Brendota. W załączeniu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółka w trybie stosownego oświadczenia z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki