SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 22/2016

Data sporządzenia: 2016-11-09

Temat: Zmiana porządku obrad NWZA Exchange Invest S.A. zwołanego na 30.11.2016 r. na skutek wprowadzenie zmian do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. (dalej zwany „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 listopada 2016 r. otrzymał od Spółki IWN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Akcjonariusz”), reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 listopada 2016 roku na godzinę 09:00 określonych spraw wymienionych w żądaniu Akcjonariusza. Żądanie to spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego żądania Akcjonariusza, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 listopada 2016 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu od 7 do punktu 14 a dotychczasowy punkt 7 i punkt 8 otrzymuje odpowiednio numer 15 i 16. Nowy szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 09:00 przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 18/2016 z dnia 02 listopada 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki