SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2016

Data sporządzenia: 2016-03-01

Temat: Zmiana nazwy Spółki – wpis do KRS

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Exchange Invest Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa Smoke Shop Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuję, iż w dniu 1 marca 2016 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 lutego 2016 roku, wpisu w sprawie zmiany nazwy firmy na „Exchange Invest Spółka Akcyjna” uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu