SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 3/2018

Data sporządzenia: 2018-08-28

Temat: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.08.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 24.08.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), działając jako Prezes Zarządu Spółki IWN Spółka Akcyjna ( „IWN S.A.”) z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, zawiadamiam, że w wyniku nabycia akcji spółki Premium Fund S.A. („Spółka”) notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect w dniu 23.08.2018 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN S.A. w akcje Spółki. Przed transakcją, IWN S.A. posiadała 2.335.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 71,40% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 71,40 % głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 71,40 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zakupu akcji IWN S.A. posiada 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 73,84 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 73,84 % głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 73,84 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od IWN S.A., które posiadałyby akcje Spółki. IWN S.A. nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka