SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 3/2017

Data sporządzenia: 2017-02-17

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. (dotychczasowa nazwa Exchange Invest S.A). z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.02.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 10.02.2017 roku, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymane od Main Switch LLC siedzibą w z siedzibą w stanie Delaware w USA o następującej treści: ZAWIADOMIENIE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W związku z: Informacją powziętą w dniu 09.02.2017 roku z raportów bieżących Emitenta publikowanych w strumieniu EBI; Działając zgodnie: z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); Zobowiązany do zawiadomienia: Main Switch LLC. z siedzibą w stanie Delaware w USA (adres: 1201 Orange Street, apartament 600, miasto Wilmington, hrabstwo New Castle, stan Delaware, USA), w imieniu swoim zawiadamia, że: Przedmiot zawiadomienia: W związku z rejestracją w dniu 3.02.2017 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o nazwie Premium Fund S.A. (nazwa założycielska to : "Smoke Shop") o numerze KRS 0000363503 ("Emitenta") udział Main Switch LLC w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta uległ zwiększeniu. Przyczyna zawiadomienia: Zmiana udziału Main Switch LLC w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 327.050,00 zł do kwoty 4.452.050,00 zł w drodze emisji 41.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr każda. Przed rejestracją kapitału zakładowego: Main Switch LLC nie posiadał akcji Emitenta. Po rejestracji kapitału zakładowego: Main Switch LLC posiada 40.625.000 sztuk akcji Emitenta stanowiących 91,25 % jej kapitału zakładowego uprawniających do 40.625.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 91,25% ogólnej liczby głosów. Pozostałe zawiadomienia: 1. Main Switch LLC informuje, że brak jest podmiotów zależnych od Main Switch LLC., posiadających akcje Emitenta, a także nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Main Switch LLC. akcji na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 2. Main Switch LLC nie posiada także instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Emitenta, ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, o których mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu