SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 7/2018

Data sporządzenia: 2018-12-18

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od IWN S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: „IWN Spółka Akcyjna („IWN S.A.”) z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, zawiadamia, że w wyniku objęcia akcji spółki Premium Fund S.A. („Spółka”) w podwyższonym kapitale, notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect, w dniu 4 grudnia 2018 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN w akcje Spółki. Przed transakcją, IWN posiadała 0 (zero) akcji Spółki, które stanowiły 0,00% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji IWN posiada 5.929.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 64.45% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 64.45% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 64.45% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od IWN, które posiadałyby akcje Spółki. IWN nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka