SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 5/2018

Data sporządzenia: 2018-12-12

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od MGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: „Spółki MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MGA”) z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127433, REGON: 010731351, NIP: 1180061758, zawiadamiam, że w wyniku zakupu akcji spółki Premium Fund S.A. („Spółka”) notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect w dniu 30 listopada 2018r. zmianie uległo zaangażowanie MGA w akcje Spółki. Przed transakcją, MGA posiadała 0 (zero) akcji Spółki, które stanowiły 0,00% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 0,00 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zakupu akcji MGA posiada 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 73,84% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Nie istnieją podmioty zależne od MGA, które posiadałyby akcje Spółki. MGA nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka