SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2017

Data sporządzenia: 2017-03-29

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.03.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 23.03.2017 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), IWN Spółką Akcyjną ( "IWN S.A.") z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, niniejszy zawiadamia, że: Stan posiadanego przez IWN S.A. dotychczas udziału w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Fund S.A. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363503, oznaczonej walorem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PMF ("Spółki"), uległ zwiększeniu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji w dniu 14 marca 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany polegającej na uchyleniu wpisu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wykreślenie kwoty 4.452.050,00 zł i wpisanie 327.050,00 zł a także wykreśleniu w pozycji emisje- akcji serii D w ilości 41.250.000 sztuk. Informację IWN S.A. powziął w dniu 21.03.2017 roku z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego. W dniu 30 listopada 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęta została uchwala miedzy innymi w zakresie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D. W dniu 30 grudnia 2016 roku Equimaxx LLC 108 West 13th Street, DE 19801 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Delaware pod numerem 5404247 wniósł pozew o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 16/11/2016 (podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii D) wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie tejże uchwały. W dniu 13 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, udzielił Equimaxx LLC zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały. W dniu 02 lutego 2017 roku Spółka złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia w sprawie częściowego cofnięcia wniosku, o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, złożonego 27.12.2016 r., w części dotyczącej zmian danych Spółki, wynikających z uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. Wycofanie części wniosku miało na celu zabezpieczenie interesów i wkładów pozostałych akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w emisji akcji serii D, przed ryzykiem opóźnienia w dopuszczeniu akcji do obrotu na skutek wszczętego postępowania sądowego o unieważnienie względnie uchylenie w/w uchwały. W dniu 03 lutego 2017 r. Sąd Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.452.050 zł. W dniu 14 marca 2017 r. Sąd Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wycofania uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przywracając go do wysokości 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych). Przed zmianą IWN S.A posiadał 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Spółki., co stanowiło 5,60 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowiło 5,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie IWN S.A. posiada 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Premium Fund S.A., co stanowiło 76,29% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 76,29% udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IWN S.A. informuje, że brak jest podmiotów zależnych od IWN S.A., posiadających akcje Spółki, a także nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez IWN S.A. akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IWN S.A. nie posiada także instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, o których mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu