SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2017

Data sporządzenia: 2017-02-16

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. (dotychczasowa nazwa Exchange Invest S.A). z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.02.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 13.02.2017 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), IWN Spółką Akcyjną ( "IWN S.A.") z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, niniejszym zawiadamia, że stan posiadanego przez IWN S.A. dotychczas udziału w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363503, oznaczonej walorem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA SMK ("Spółki"), uległ zmniejszeniu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji w dniu 3.02.2017 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 4.452.050,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, będących przedmiotem subskrybcji prywatnej. Przed zmianą IWN S.A. posiadała 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Exchange Invest S.A., co stanowiło 76,29% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowiło 76,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie, to jest w wyniku ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, IWN S.A. posiada 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,60 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 5,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. IWN S.A. informuje, że brak jest podmiotów zależnych od IWN S.A., posiadających akcje Spółki, a także nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez IWN S.A. akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IWN S.A. nie posiada także instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, o których mowa powyżej."

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu