SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 6/2018

Data sporządzenia: 2018-12-18

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od MGA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: „MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MGA”) z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127433, REGON: 010731351, NIP: 1180061758 zawiadamia, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległo zaangażowanie MGA w akcje Spółki. Przed podwyższeniem kapitału, MGA posiadała 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 73,84% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu. Po podwyższeniu kapitału MGA posiada 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 26,25% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 26,25% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 26,25% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Nie istnieją podmioty zależne od MGA, które posiadałyby akcje Spółki. MGA nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Galązka