SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2018

Data sporządzenia: 2018-12-12

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: „IWN Spółka Akcyjna ( „IWN”) z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, zawiadamiam że w wyniku zbycia akcji spółki Premium Fund S.A. („Spółka”) w dniu 30.11.2018 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN w akcje Spółki. Przed transakcją, IWN posiadał 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 73,84% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 73,84% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia akcji IWN posiada 0 (zero) akcji Spółki, które stanowią 0,00% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 0,00 % głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 0,00 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od IWN, które posiadałyby akcje Spółki. IWN nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka