SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 27/2016

Data sporządzenia: 2016-12-05

Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 05 grudnia 2016 r. Emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą Rubicon Partners Corporate Finance S.A. w przedmiocie: 1. wprowadzenia na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz 2. doradztwa w zakresie wykonywania i prawidłowej interpretacji obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Umowa została zawarta na czas określony tj. w ramach pkt 1 do dnia pierwszego notowania akcji Spółki serii D w ASO NewConnect oraz w ramach pkt 2 od dnia pierwszego notowania akcji serii D w ASO, do dnia upływającego po 12 (dwunastu) pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji serii D w ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu