SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 26/2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Temat: Zakup 100% udziałów w Spółce Cash Cash Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. ("Spółka, Emitent"), informuje, że w nawiązaniu do raportu ESPI numer 25 z dnia 15 grudnia 2016 roku, Emitent w dniu 15 grudnia 2016 r. nabył 100% udziałów w spółce pod firmą Cash Cash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, która prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych. Zarząd Spółki nadto informuje, że powyższe jest następstwem podjętych przez NWZA w dniu 30.11.2016 r. uchwał w tym przede wszystkim w zakresie zmiany przedmiotu działalności oraz emisji akcji serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Emitent zamierza realizować nową strategię biznesową polegającą na stworzeniu od podstaw holdingu skupiającego firmy serwisujące i obsługujące pożyczki krótkoterminowe oraz firmy windykacyjne. Cele te będą realizowane poprzez konsolidację akwizycji podmiotów z branży krótkoterminowych pożyczek, działających pod własnymi, identyfikowalnymi przez lokalne rynki markami oraz firm windykacyjnych. Mając na względzie powyższe zakup 100% udziałów w spółce pod firmą Cash Cash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu jest pierwszym etapem realizacji nowej strategii w związku ze zmianą przedmiotu działalności Emitenta. Cena nabycia 100% udziałów spółki wyniosła 6.574.287,50 zł. a zakup sfinansowany zostanie z wpływów z emisji akcji serii D przeprowadzonej przez Emitenta w grudniu tego roku 2016 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu