SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 6/2017

Data sporządzenia: 2017-02-13

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D – korekta do raportu bieżącego EBI nr 30/2016 z dnia 20.12.2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent"), niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego EBI nr 30/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, zawierającego podsumowanie subskrypcji akcji serii D. Korekta wynika z braku w treści raportu informacji wynikającej z § 4 ust. 1 pkt 6a) tj. opisu sposobu pokrycia akcji. W związku z powyższym Spółka informuje, że akcje serii D zostały pokryte w taki sposób, że akcje w ilości 40.625.000 sztuk zostały w całości opłacone gotówką jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu nabycia 95.975 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki pod firmą Cash Cash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, natomiast pozostałe 625.000 sztuk akcji serii D zostały objęte za gotówkę. Poniżej pełna treść raportu wraz z uzupełnieniem: Zakończenie subskrypcji akcji serii D Zarząd spółki Exchange Invest S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Exchange Invest Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w subskrypcji prywatnej, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 7 i 16 grudnia 2016 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Ostatnia umowa objęcia została podpisana 16 grudnia 2016 roku. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 40.625.000 (słownie: czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy). 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna: 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) za jedną akcję. 6a). opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): Akcje serii D zostały pokryte w taki sposób, że akcje w ilości 40.625.000 sztuk zostały w całości opłacone gotówką jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu nabycia 95.975 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki pod firmą Cash Cash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, natomiast pozostałe 625.000 sztuk akcji serii D zostały objęte za gotówkę. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyły dwie osoby prawne. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty: W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez dwie osoby prawne. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: łączna suma kosztów emisji wyniosła: 36.805 zł a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC : 36. 805 zł b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu