SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 13/2018

Data sporządzenia: 2018-11-13

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w subskrypcji prywatnej, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji. Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 6 i 9 listopada 2018 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych. Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Umowa objęcia została podpisana 12 listopada 2018 roku. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) Akcji. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane. Cena emisyjna: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach. W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyła jedna osoba prawna 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty. W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: łączna suma kosztów emisji wyniosła: 8.672,00 zł a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC: 8.672,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka