SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 28/2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Temat: Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. („Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 15 grudnia 2016 roku, mocą Uchwały Nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 roku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanowiła o wyborze biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016 r., Spółkę Adviser Audyt Sp. z o.o. o numerze ewidencyjnym KIBR 3883, oraz o numerze KRS 0000480918.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu