SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2018

Data sporządzenia: 2018-02-05

Temat: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 1 statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy GLOBAL AUDIT PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Hoża 55/9, 00-681 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3106, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z ww. firmą audytorską.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka