SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 22/2017

Data sporządzenia: 2017-12-19

Temat: Wniesienie przez spółkę Equimaxx LLC powództwa o zaskarżenie uchwały ZWZA nr 24/06/2017 ZWZA

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A ("Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku powziął informację o otrzymaniu z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pozwu z załącznikami w odpisach wniesiony przez Spółkę Equimaxx LLC 108 West 13 th Street, DE 19801 Wilmington (USA) wpisaną do rejestru stanu Delaware w USA pod numerem 5404247, w przedmiocie zaskarżenia uchwały 24/06/2017 ZWZA w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 NWZA Emitenta z dnia 30.11.2016 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz uchwalę 30/06/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. W związku z doręczeniem powództwa Sąd zarządził wniesienie odpowiedzi na pozew przez Spółkę, wyznaczając termin 21 dni, licząc od dnia doręczenia odpisu pozwu. O wniesieniu odpowiedzi na pozew Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki