SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2017

Data sporządzenia: 2017-01-31

Temat: Wniesienie przez spółkę Equimaxx LLC powództwa o uchylenie uchwały nr 16/11/2016 NWZA z dnia 30.11.2016 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A ("Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 31.01.2017 roku otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa odpis postanowienia oraz odpis pozwu wniesionego przez Spółkę Equimaxx LLC 108 West 13 th Street, DE 19801 Wilmington (USA) wpisaną do rejestru stanu Delaware w USA pod numerem 5404247 („powód”), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 16/11/2016 NWZA Emitenta z dnia 30.11.2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. W związku ze złożeniem przez powoda wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie roszczenia dochodzonego przedmiotowym pozwem, poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 16/11/2016 roku NWZA Emitenta, Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w dniu 13.01.2017 roku postanowił udzielić zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 16/11/2016 NWZA Spółki z dnia 30.11.2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, do czasu uprawnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie oraz oddalić wniosek w pozostałym zakresie. W związku z doręczeniem powództwa Sąd zobowiązał Emitenta do wniesienia odpowiedzi na pozew, wyznaczając termin 21 dni, licząc od dnia doręczenia odpisu pozwu. O wniesieniu odpowiedzi na pozew Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu