SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 23/2016

Data sporządzenia: 2016-11-10

Temat: Uzupełnienie raportu 22/2016

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane a alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2016 Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść załącznika do projektu uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki