SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 7/2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Premium Fund S.A. w dniu 22.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 22.06.2018 r. Zarząd Spółki informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jeden z mniejszościowych akcjonariuszy wstrzymał się od głosu w odniesieniu do uchwał o numerach od 1 do 3 oraz oddał głosy przeciw do uchwał o numerach od 4 do 20. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zarząd Spółki informuje również, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka

Załączniki