SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 17/2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Premium Fund S.A. w dniu 02.06.2017 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 02.06.2017 roku. Zarząd Spółki informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dwóch akcjonariuszy wstrzymało się od głosu w odniesieniu do uchwał o numerach od 1 do 3 oraz oddało głosy przeciw do uchwał o numerach od 4 do 34. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Wszystkie uchwały zostały przyjęte . Zarząd Spółki informuje również, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki