SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 25/2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Exchange Invest S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („NWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 30 listopada 2016r. Przed ani w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki