SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 17/2018

Data sporządzenia: 2018-12-26

Temat: Sprostowanie raportu bieżącego nr 13/2018.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 opublikowanego w dniu 13 listopada 2018 r. oraz jego uzupełnienia w dniu 20 grudnia 2018 r. („Raport”) Emitent dokonuje sprostowania Raportu w ten sposób, że punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: „11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 592.950 zł.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka