SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 15/2012

Data sporządzenia: 2012-08-20

Temat: SMOKE SHOP SA Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 roku – korekta

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt 4.1. ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. uzupełnia raport kwartalny za II kwartał 2012 r. o informację o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki