SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2017

Data sporządzenia: 2017-02-08

Temat: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczonym pełnomocnikowi w dniu 7.02.2017 r. Postanowieniu z dnia 03.02.2017 r. Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH). W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 4.452.050,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 4.452.050,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na: 1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4/ 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 41.250.000 (czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy). W związku z wniesieniem przez akcjonariusza Spółki powództwa o uchylenie uchwały nr 16/11/2016 NWZA z dnia 30.11.2016 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D (raport EBI nr 2/2017 z dnia 31.01.2016 r.), a także w związku z wycofaniem przez Emitenta wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii D (raport EBI nr 3/2017 w dnia 03.02.2017 r.), Emitent będzie na bieżąco informował o poczynionych działaniach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu