SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 5/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29

Temat: PREMIUM FUND SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedziba? w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej SŁAWOMIRA OGONKA, przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 132, klatka VI, piętro V (kod pocztowy 01-031 Warszawa). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2018. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe dokumenty, jak raport roczny jednostkowy, sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe za 2018 r., oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, znajdują się w zakładce: Relacje inwestorskie, raporty okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka

Załączniki