SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2019

Data sporządzenia: 2019-03-25

Temat: PREMIUM FUND SA (1/2019) Sprostowanie raportu bieżącego nr 7/2018 o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 powziął w dniu dzisiejszym informację o sprostowaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od IWN S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), działając jako Pełnomocnik Zarządu Spółki IWN Spółka Akcyjna ("IWN S.A.") z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, zawiadamiam, że w wyniku objęcia akcji spółki Premium Fund S.A. ("Spółka") w podwyższonym kapitale, notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect, w dniu 4 grudnia 2018 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN w akcje Spółki. W dniu 17 grudnia 2018 r. Spółka powiadomiła, że przed transakcją, IWN posiadała 0 (zero) akcji Spółki, które stanowiły 0,00% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a po dokonaniu transakcji IWN posiada 5.929.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 64.45% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 64.45% głosów na walnym zgromadzeniu, podczas gdy powinna powiadomić, że posiada 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji Spółki, które stanowią 64.45% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 64.45% głosów na walnym zgromadzeniu. Nie istnieją podmioty zależne od IWN, które posiadałyby akcje Spółki. IWN nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę. Pomyłka wynikała z błędu pisarskiego. Wyliczenie procentowe udziału IWN w kapitale zakładowym, oraz w głosach na walnym zgromadzeniu było prawidłowe."

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka