SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 18/2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A..( „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 23/06/2017 nr 30/06/2017 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy: dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ pozostałe formy udzielania kredytów, 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne, 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 7/pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami, 10/ działalność holdingów finansowych, 11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem.” nowe brzmienie § 6 ust. 1: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ pozostałe formy udzielania kredytów, 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne, 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 7/pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami, 10/ działalność holdingów finansowych, 11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 12/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 13/ wynajem i dzierżawa, 14/ usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, 15/ leasing finansowy, 16/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 17/ działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe. dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”. nowe brzmienie § 8 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.327.050 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4) nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 150.000.000.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu