SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A..( „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 16/06/2018 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy: §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.327.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 10.000.000.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka