SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 25/2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Temat: Planowany zakup 100% udziałów w Spółce Cash Cash Spółka z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. ("Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 15 grudnia 2016 roku, mocą Uchwały Nr 3 z dnia 15 grudnia 2016 roku, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, postanowiła udzielić Zarządowi zgody na zakup wszystkich tj. 100% w kapitale zakładowym Spółki Cash Cash Spółka z o.o., za cenę nie większą niż 6.574.287,50 zł, popartą przez wycenę biegłego rewidenta, biegłego sądowego. Zarząd Spółki podejmie w najbliższym czasie kroki niezbędne do sfinalizowania transakcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu