SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 14/2018

Data sporządzenia: 2018-11-18

Temat: Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do opublikowanego raportem EBI nr 13/2018 w dniu 13.11.2018r.- o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, informuje, iż złożył na podst. art. 310 §2, w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki oświadczył, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 592.950 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez objęcie 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 592.950 zł, w związku z czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł 592.950 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty 920.000 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)) złotych i dzieli się na: 1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka