SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 5/2016

Data sporządzenia: 2016-02-10

Temat: Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu czego konsekwencją jest traktowanie umowy jako niezawartej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Treść raportu:

Zarząd Smoke S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 otrzymał oświadczenie ze strony Promotorzy Trading Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli w postaci zawarcia w dniu 1 lutego 2016 roku umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Smoke Shop Spółka Akcyjna. Powodem złożenia oświadczenia było działanie Kupującego pod wpływem błędu co do uzyskania przez Sprzedającego zgód wstąpienie przez Kupującego w ogół praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umów zawartych z kontrahentami. W konsekwencji z chwilą dojścia do wiadomości Smoke Shop SA oświadczenia, powyżej wskazaną Umowę zarówno spółka Promotorzy Trading Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, jak również Smoke Shop SA traktują ją jako niezawartą. Smoke Shop bowiem nie kwestionuje zasadności złożonego oświadczenia. Powyższe, nie uchybia w żadnym razie prawom i obowiązkom Stron wynikających z zawartej Umowy Przedwstępnej i w tym zakresie spółka Promotorzy po usunięciu przeszkód do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest gotowa wykonać Umowę Przedwstępną, do czego dążyć będzie także spółka Smoke Shop.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu