SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 11/2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Temat: Ogłoszenie o ZWZA spółki Exchange Invest S.A. na dzień 29-06-2016.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2016 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się w siedzibie Exchange Invest S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 13. Podjęcie w sprawie uchwały powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki