SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 18/2016

Data sporządzenia: 2016-11-02

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.11.2016 r. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:

Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503 („Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 30.11.2016 r., na godzinę 09:00, które odbędzie się w siedzibie Exchange Invest S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki