SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 14/2017

Data sporządzenia: 2017-05-02

Temat: Nieodbycie się ZWZA w dniu 02 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 02 maja 2017 roku nie odbyło się z uwagi na niestawienie się notariusza oraz niemożność znalezienia zastępstwa. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zwołanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu