SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 16/2014

Data sporządzenia: 2014-11-14

Temat: Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy obejmujący wyniki za III kwartał 2014 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki