SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2015

Data sporządzenia: 2015-11-13

Temat: Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy obejmujący wyniki za III kwartał 2015 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki