SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 7/2016

Data sporządzenia: 2016-02-19

Temat: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Smoke Shop S.A.

Treść raportu:

Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503 („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2016 roku, otrzymał informację o rezygnacji pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Smoke Shop S.A. którego porządek obrad przewidywać będzie powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu