SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2016

Data sporządzenia: 2016-02-02

Temat: Informacja o decyzji dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Smoke Shop S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Treść raportu:

Zarząd Smoke S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2016 zawarł ze spółką Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Smoke Shop Spółka Akcyjna, stanowiącej część działalności operacyjnej Smoke Shop Spółka Akcyjna polegającej na prowadzeniu sieci wyspecjalizowanych salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products), akcesoriami do palenia tytoniu oraz papierosami elektronicznymi. Zgodnie z informacjami jakie Emitent przekazał w raporcie EBI nr 10/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku, Emitent zobowiązał się do zawarcia przedmiotowej umowy w umowie przedwstępnej. W dniu 22 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Smoke Shop S.A. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Smoke Shop S.A. oraz upoważnieniu Zarządu Smoke Shop S.A. do ustalenia ceny, sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotowej uchwały W wyniku udzielonego upoważnienia doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, cena sprzedaży wynosi 1.201.473,00 złotych i odpowiada wartości dochodowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Smoke Shop S.A. Cena sprzedaży została rozliczona przez Strony poprzez potrącenie wierzytelności Smoke Shop S.A. z tytułu płatności Ceny z wzajemnymi wierzytelnościami Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna przysługującymi w stosunku do Smoke Shop S.A. z tytułu dokonanych dostaw w łącznej kwocie 1.201.400,49 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia wzajemne wierzytelności umorzyły się do wysokości wierzytelności niższej, zaś brakująca kwota 72,51 złotych została uiszczona tytułem płatności Ceny przez Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna gotówką przy zawarciu umowy.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu