SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 9/2016

Data sporządzenia: 2016-04-01

Temat: Informacja o decyzji dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exchange Invest S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest Spółka Akcyjna informuję, iż w dniu 31 marca 2016 roku, zawarł ze spółką Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exchange Invest Spółka Akcyjna, stanowiącej część działalności operacyjnej Exchange Invest Spółka Akcyjna polegającej na prowadzeniu sieci wyspecjalizowanych salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products), akcesoriami do palenia tytoniu oraz papierosami elektronicznymi. Zgodnie z informacjami jakie Emitent przekazał w raporcie EBI nr 10/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku, Emitent zobowiązał się do zawarcia przedmiotowej umowy w umowie przedwstępnej. W dniu 22 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Exchange Invest S.A. (dawniej Smoke Shop S.A.), podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exchange Invest S.A. oraz upoważnieniu Zarządu Exchange Invest S.A. do ustalenia ceny, sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotowej uchwały. W wyniku udzielonego upoważnienia doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, cena sprzedaży wynosi 1.201.473,00 złotych i odpowiada wartości dochodowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exchange Invest S.A. Cena sprzedaży została rozliczona przez Strony poprzez potrącenie wierzytelności Exchange Invest S.A. z tytułu płatności Ceny z wzajemnymi wierzytelnościami Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przysługującymi w stosunku do Exchange Invest S .A. z tytułu dokonanych dostaw w łącznej kwocie 1.201.473,00 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia wzajemne wierzytelności znoszą się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Tym samym, wobec równej wysokości obu wierzytelności obie wierzytelności umarzają się w całości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu