SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 3/2017

Data sporządzenia: 2017-02-03

Temat: Cofnięcie wniosku o wpis zmiany danych w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. („Spółka, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2017 z dn. 31.01.2017 r. informuje, że podjął informację w dniu dzisiejszym o złożeniu przez pełnomocnika Emitenta w dniu 2 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia w sprawie częściowego cofnięcia wniosku, o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, złożonego 27.12.2016 r., w części dotyczącej zmian danych Spółki, wynikających z uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. Wycofanie części wniosku ma na celu zabezpieczenie interesów i wkładów akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w emisji akcji serii D, przed ryzykiem opóźnienia w dopuszczeniu akcji do obrotu na skutek wszczętego postępowania sądowego o unieważnienie względnie uchylenie w/w uchwały.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu