SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 24/2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Temat: Rejestracja zmiany w KRS zmiany adresu i reprezentacji Spółki

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) dokonał rejestracji w KRS następujących zmian: - wpisanie w rubryce Dział 1 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu zmiany adresu Spółki na następujący: ul. Chmielna 132/134, Bud.134, Warszawa, kod 00-805 - wpisanie w rubryce Dział 2 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu Panią Izabelę Gałązkę jako Prezesa Zarządu

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu